Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informuję Państwa że :

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest: Astrolilith Ewa Kornafel zwany dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt do Naszej firmy na adres email: astrolilithewakornafel@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzam w następujących celach:
  a) zawarcia umowy z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO (na potrzeby rachunkowości, podatków, archiwizacji);
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i ochrony obiektów będących w dyspozycji Administratora, co jest Moim prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Moim prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  e) wysyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, telefonu na podstawie uprzednio wyrażonej przez państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. lit. a RODO,
  f) oferowania Państwu Moich produktów, ofert, usług, co jest Moim prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  g) wystawienia certyfikatów ukończenia szkolenia.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, bhp, obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, serwisu urządzeń oraz upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej. 
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będę przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:
  a) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będzę je przetwarzać tak długo jak będzę do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  b) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez mnie, w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będzę je mogł przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  c) jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poproszę, wówczas będzię je przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody;
  d) po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec mnie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzał te dane, może Pani/ Pan zażądać aby je usunął;
  d) ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abym ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzam je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebym je usunął, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku korzystania z tego prawa zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu;
  f) wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze mnie Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  g) przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadam na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzam Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa;
  i) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się pod adres email: astrolilithewakornafel@gmail.com
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc zawrzeć ze mną umowę, skorzystać z moich usług czy w celu skontaktowania się ze mną. Jeżeli będzę chciał świadczyć dodatkowe usługi tj. marketing produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną każdorazowo zapytam o zgodę. Nieudzielenie przez Ciebie zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy o świadczenie Naszych usług . Traktuje Twoją zgodę, jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu