Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Spotkanie z Centrum.

Spotkanie z Centrum.

Obecna koniunkcja Plutona z Centrum Galaktyki przynosi potrzebę pokonania własnych pięciu zmysłów, jest wielowymiarowa, bada materialne i pozamaterialne intencje ludzkości jako całości i każdego z osobna, jest kolektywna i indywidualna jednocześnie. Można to brzydko ująć i stwierdzić, że ludzkość w sposób bardziej lub mniej dosłowny została postawiona pod ścianą i zmuszona do rachunku nie sumienia, ale duszy.

Zajrzyjmy w przeszłość, przekonajmy się, jak takie spotkania kształtowały historię ludzi, narodów, praw, kultury i świadomości.

W roku 1015\ 1016 spotkanie Centrum z Plutonem miało miejsce w 12 stopniu 40 minucie Strzelca. W Europie dominuje monarchia, zarówno materialnie jak i ideologicznie, w hierarchii społecznej panuje ściśle określony porządek, podział kastowy: władca, dający przywileje klerowi, potem szlachta, na końcu chłopi-siła robocza pozbawiona jakichkolwiek praw. W Polsce mamy monarchię patrymonialną, innymi słowy kolejni władcy państwo uważali za swoją prywatną własność- no cóż , ten typ myślenia nie wydaje się zupełnie odległy .Szacunek sąsiadów, ale też i własnych poddanych opierano na drużynie liczącej około 3-4 tysiące ludzi. Wojowie mieli specjalne przywileje, administracja państwowa właśnie rozbudowywała się, a uzupełniała ja doskonale wykształcona, współpracująca z władcą hierarchia kościelna.

Rok 1263, spotkanie w 16 stopniu 7 minucie Strzelca.
Europa ledwo dyszała po wyniszczających wyprawach krzyżowych, które uwypukliły sprzeczne interesy Kościoła i władzy świeckiej. W Niemczech to lata bezkrólewia, cesarstwo upadło i reaktywowano je dopiero w 1312 roku. W rolnictwie również zapanowała stagnacja spowodowana brakiem ziemi pod uprawę, nieurodzajami i klęskami żywiołowymi.
Papiestwo przeżywa kryzys, autorytet kolejnych namiestników Jezusa na Ziemi upada. Znaczenie papiestwa przywracano poprzez rozbudowywanie struktur kościelnych, co z kolei wymagało nakładania nowych podatków na kraje uważane niegdyś za lenna papieskie- Polska płaciła świętopietrze. Również moralność kleru pozostawiała wiele do życzenia, co doprowadziło do powstania wielu nowych ruchów religijnych. Ci „ niemoralni” ludzie nawoływali do życia w ubóstwie, akcentowali równość wszystkich i , co całkiem niezrozumiałe, żądali pochylania się nad słabszymi i potrzebującymi. Słusznie więc zostali nazwani heretykami, których należy wymordować \ katarzy\ lub potraktować klątwą- John Wycliff.
Polska XIII wieku to kolejna odsłona rozbicia dzielnicowego, podporządkowanie księstw opolskiego, raciborskiego, cieszyńskiego i bytomsko-kozielskiego czeskiemu władcy Wacławowi II. Na rozbiciu dzielnicowym i słabości władzy książęcej skorzystał Kościół i możnowładcy. Te dwie grupy społeczne uzyskiwały immunitety ekonomiczne i sądowe. W XIII wieku większość dóbr kościelnych była immunizowana.

Rok 1510-1511 Pluton w Strzelcu 19 stopni 35 minut.
Krzysztof Kolumb zapoczątkował epokę wielkich wypraw geograficznych, stąd też w 1494 roku pojawiła się konieczność podziału całego świata między dwa mocarstwa- Hiszpanię i Portugalię. Odkrycia geograficzne przyczyniły się do poszukiwań naukowych, zapoczątkowały rewolucję umysłową. Zmieniły się ideały, narodził się człowiek renesansowy: humanista, ceniący swój język narodowy, akcentujący swoje przekonania. Potwierdzono kulistość Ziemi, Kopernik napisał swe znamienite dzieło… Postulowano prawo człowieka do wolności i do wyboru trybu życia i zasad postępowania, co podważało moralność kościelną. Można jeszcze bez końca zachwycać się sztuką renesansu i przywoływać Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Pierra Ronsarda, Erazma z Rotterdamu i wielu innych. Cudownie odnowiona myśl ludzka poszybowała w stronę reformacji: luteranizmu, anabaptyzmu, kalwinizmu…. W związku z tym tu i ówdzie rozpoczęły się wojny religijne.
W XVI wieku prężnie zaczyna się rozwijać Rosja, powstaje imperium Habsburgów, rośnie znaczenie Turcji, Anglicy pokonują wielką armadę i rozpoczynają marsz ku panowaniu na morzach.
A w Polsce powoli, powoli wykształca się monarchia stanowa, przywilejami zasypywana jest szlachta, mamy sejm walny\ a może wolny\ i ruch egzekucyjny, który posługiwał się bardzo dziś aktualnymi postulatami: żądał lustracji, czyli spisania granic posiadania i dochodów!, egzekucji, czyli zwrotu tego, co się wzięło bezprawnie\ idealiści, czy jak…\, ustanowienia jednego prawa dla wszystkich, zniesienia dominującej roli Kościoła katolickiego, uniezależnienia Kościoła od Rzymu…! Jak widać nic z tego nie wyszło.

Z kosmicznego punktu widzenia, jeżeli coś się nie udaje od razu, to należy nieco odczekać, jakieś 247 lat- cykl Plutona i zaatakować ponownie.

1758 rok Pluton w 23 stopniu Strzelca.
Rozwijają się deklaracje racjonalizmu, filozoficzne teorie sensu istnienia świata, społeczeństwa i państwa jako instytucji. Polska jest zaściankiem Europy, nie odgrywa samodzielnej roli w polityce europejskiej, dominują wpływy Rosji. Mamy deprawację sądów, rządy obcych mocarstw, słabą, przestarzałą i źle opłacaną armię. Anachroniczna gospodarka rujnuje wieś, podupadają miasta, górnictwo i produkcja rzemieślnicza. Kapitał posiada nieliczna grupa magnatów, która prowadzi typowo konsumpcyjny tryb życia. Pada kultura, a jak pada kultura, to rozpowszechnia się nietolerancja, np. innowierca nie mógł być ani urzędnikiem, ani dygnitarzem, ani posłem…Nauczanie skupione w rękach jezuitów też było swoiste, nie możemy być już dumni z poziomu umysłowego szlachcica, raczej nim zażenowani. Próbowano naprędce sklecać reformy, ale było to wtedy przysłowiowym kadzidłem dla umarłego. Nadchodził upadek, czyli starannie wypracowany I i II i III rozbiór Polski. Samounicestwienie na własne życzenie…

Amerykanie walczą o wolność dla białych obywateli efektem, czego jest konstytucja z 1787 roku. Francuzi, totalnie zniesmaczeni absolutyzmem, wymyślili Wielką Rewolucję .
Nieubłaganie zbliżyliśmy się do 2006 roku, Pluton w 26 stopniu 29 minucie Strzelca, dokładne spotkanie z Centrum nastąpiło 26 lutego, 30 kwietnia, będzie 17 grudnia, 10 sierpnia 2007 i 5 października 2007, Pluton nieco się przesunie- 26 stopni 30 minut, oczywiście Strzelca.
Analiza, bardzo pobieżna, przeszłości pozwala domyślać się dalszego ścierania poglądów. Już teraz światopogląd prawdziwych demokracji zderza się z fundamentalistycznymi religiami, to co sztywne, konserwatywne, uwierające wolną myśl skonfrontuje się na wielu poziomach z duchem niepodległości, suwerenności i niezawisłości.

Globalizacja, ujednolicanie wystąpi w opozycji do nacjonalizacji i centralizacji. Mocno zaiskrzy, zetrą się dwie kompletnie nieprzystające tendencje- materializm, pęd do uzyskania prestiżu i znaczenia kontra chęć poznania, realizacji swoich potrzeb emocjonalnych. Typowy rozdźwięk pomiędzy MIEĆ a BYĆ. Coraz więcej zwyczajnych osób będzie poszukiwać sensu życia, będzie stawiało pytania dotyczące swojej duchowości i misji, na te pytania ani państwo, ani żadna inna instytucja nie udzieli zadowalającej odpowiedzi z prostego powodu- to przekracza zakres ich kompetencji.
Biurokracja, trzymanie się własnej teczki spotka się z kierunkami twórczego rozwoju życia jednostek ekologicznych i wrażliwych.
Współcześni władcy będą szukali konsensusu, wyjścia z tej zawikłanej sytuacji, ale to z ich strony będzie raczej próba zmanipulowania ludzi, nie podejmą wysiłku autentycznego zrozumienia innych, niż własne, potrzeb.

Zatrzymajmy się na chwilę… Ludzie wrażliwi, uduchowieni chcą pozbierać swoją osobowość, pokonać dualizm świata i zjednoczyć się z Centrum. Wcale nie mówimy o życiu pośmiertnym, pragnienie podążania za swoim wewnętrznym głosem, wydarcie się od uzależnień i bodźców fizycznych nie jest kuriozalnym celem. Pluton powoduje rozwój świadomości, daje możliwość podniesienia poziomu wibracji, wielu ludzi tę szansę wykorzysta i stworzy jedność ze wszystkim, co istnieje. Poczucie niezwykłej misji towarzyszy teraz tym wszystkim, którzy chcą zbliżyć się do Światła. Światło jest i będzie zagrożeniem dla kupczących w świątyni…

 

Źródła: „ Galaktyczne centrum w astrologii” manuskrypt kongresu astrologicznego,
Monachium 2002

„Centrum Galaktyki” Bruno Huber